. .

 

 

_Kinderwelt
. .
.
  RUMMELPOTT   BRAUCHTUM
Zurück Thema
4.53
 
 

Wi wünsch de Husvadder öwer Jöhr en fruchtbar Feld,
keen Unstür un Verdretniß - un in Büdel vel Geld.

Wi wünsch uck, wi wünsch uck vel Glück mit opn Weg,
dat allns hett sin Degen un löpp sick torech.

Wi wünsch de Husmudder vel - Speck in de Pann,
god Ber in de Kreusen (4) un de Mettwüß slat an.

Wi wünsch uck, wi wünsch uck vel Glück un vel Frei
mit de Katten un Höhner - un dat nüms smitt wat twei.

Wi wünsch in de Betten, vel Fellern un Dun,
godt Bodder in Dregel (5) un blank Linntüg opn Tun.

Wi wünsch uck de Söhn öwer Johr en jungn Brut,
en de godt wat opn Disch sett, mit'n appelglatt Snut.

Wi wünsch em uck'n Sadel un en welig jungn Perd,
de godt fött is un flü (6) geiht un wüppelt mit'n Stert.

Wi wünsch uck de Dochter en rech goden Mann,
en Rieder de smuck is un wat angriepen kann.

Wi wünseh ehr to Hochtied en splinternee Schees -
un dat nahs in ehr Ehstand de Leewschopp nich käs.

Wi wünsch uck de Knecht vel Geschick bi'n Hanteern
un dat he de Bursted höllt hoch ut in Ehrn.

Wi wünsch uck, wi wünsch uck em godt wat opn Disch,
vel Speck un godt Bodder —- un nich to oft Fisch.

Wi wünsch de Mamsell uck bald ünner de Huw
un dat ehr de Döschers mank Klümp nich rümsnuw.

Wi wünsch uck, wi wünsch uck öwer Johr en goden Lohn
un dat ehr de Brüdigams fleeg to äs in Drom.

 
Urheberrechtlich geschützt. Jede Form der gewerblichen Nutzung und Vervielfältigung ist untersagt.
© KALEIDOSKOPAJANIS 2006©